eboylogo

/╱/╱/╱/╱/╱/

New York

Tokyo

╲╱╲╱◯╲╱╲╱!